FÖRARUTBILDNING INOM ADR


Utbildning för transport av farligt gods


Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.


Förarutbildning ges i formerna grundkurs, specialkurser och repetitionsutbildning och i all utbildning ingår obligatoriska, individuella, praktiska övningar. För att få ditt ADR-intyg måste du genomgå förarutbildning och examination hos någon av de utbildningsanordnare som MSB har godkänt.


Alla förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och har examinerats från utbildningen med godkänt resultat.


Grundkurs


Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

När föraren har examinerats från utbildningen med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. Provet skrivs sedan 1/3 2019 på Trafikverket. Längst ned hittar ni länk till Trafikverkets bokningssida. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut. 


Specialkurser


Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera:

  1. Explosiva ämnen och föremål i klass 1
  2. Radioaktiva ämnen i klass 7
  3. Farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.


Repetitionsutbildning


För att förnya ADR-intyget måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad, med godkänt resultat från examinationen, innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltigheten har gått ut måste en ordinarie utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser.


ADR 1.3


All delaktig personal som kommer i kontakt farligt gods skall minst ha en 1.3 utbildning. Transporterar du farligt gods, arbetar på lager, lastar/lossar farligt gods, enligt undantaget värdeberäknad mängd högst 1000 poäng, behöver du denna utbildning. Syftet är att ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas.

Den obligatoriska kursen ADR 1.3 är uppdaterad from juni 2013 enl de nya bestämmelserna!

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)


Vi följer MSBs utbildningsplan.


TÄNK PÅ ATT: Du bör boka din ADR Rep. i god tid innan utgångsdatum så att kursen fortfarande är giltig när du skriver upp på Trafikverket. Det går bra att uppdatera utbildningen ett år innan för att på så sätt ej riskera att behöva gå om grundutbildningen. Det går då att tillgodoräkna sig det extra året. Viktigt är också att skriva provet senast fyra månader efter genomförd utbildning då utbildningen därefter är ogiltig.


Boka ADR-prov:


https://fp.trafikverket.se/Boka/#/