SÄKERHETSRÅDGIVARESäkerhetsrådgivare ska finnas vid alla verksamheter som transporterar, lastar, lossar eller överlämnar farligt gods till någon annan för transport. Hildinggården AB är utbildad och godkänd säkerhetsrådgivare av MSB för ADR, RID samt IMDG-code och hjälper dig så att du följer de lagar som gäller för farligt gods och kan bedriva en så säker och effektiv verksamhet som möjligt.


Kravet att ha säkerhetsrådgivare framgår av lagen om transport av farligt gods och gäller i Sverige för samtliga transportslag (väg, järnväg, sjö och luft).


Säkerhetsrådgivaren ska bland annat:


•    se till att bestämmelserna om transport av farligt gods följs
•    ge råd angående tillämpningen av bestämmelserna
•    upprätta en årsrapport till verksamhetsledningen.


Vilka verksamheter ska ha säkerhetsrådgivare?


Skyldigheten att ha en säkerhetsrådgivare gäller den som transporterar farligt gods eller den som lämnar farligt gods för transport. Enligt lagen om transport av farligt gods definieras transport som förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning eller hantering som utgör ett led i förflyttningen. Det medför att alla som är direkt delaktiga i transport av farligt gods ska ha en rådgivare, både avsändare och transportörer.


I Sverige gäller bestämmelserna om säkerhetsrådgivare för alla transportslag, dvs. väg, järnväg, sjö och luft, liksom för såväl fysiska som juridiska personer. Även myndigheter, kommuner, landsting etc. som bedriver sådan verksamhet ska utse säkerhetsrådgivare.


Det finns vissa möjligheter till undantag från bestämmelserna om säkerhetsrådgivare, bland annat när det gäller transport av vissa mindre mängder av farligt gods. Exempelvis vid transport av farligt gods i så kallad begränsad mängd eller värdeberäknad mängd.


Kontakta oss för att diskutera om ni behöver säkerhetsrådgivare